• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

นายหน้าซื้อขายที่ดิน


นายหน้าซื้อขาย (รับฝากซื้อขาย) ที่ดินและบ้าน


● ค่านายหน้าที่เราชี้ช่องขายที่ดินหรือบ้านให้สำเร็จ คิดค่านายหน้าตามเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงิน ที่ซื้อขายกันทั้งหมดหรือของยอดขายตามกฎหมายกำหนดไว้สูงสุด

● เราขายได้มากกว่าหรือเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดให้เราขายให้ ( โดยกำหนดไว้แน่นอนว่าที่ดิน ตารางวาขายเท่าไร เราขายให้ผู้ซื้อมากกว่าหรือเกินกว่าราคาที่ตั้งไว้ ) เราสงวนสิทธิ์ได้รับส่วน ที่เราบอกขายเกินตามราคาที่ผู้ขายจะขาย เราขายเกินกว่าราคาที่ฝากขาย ( เช่นตั้งราคาไว้ ตารางวาละ 10,000 บาท เราขายได้ 12,000 บาท ส่วนเกิน 2,000 บาทเป็นของเรา ) ส่วนเกินเท่าไรต้องตกเป็นของเรา

● ผู้ขายต้องทำสัญญาจ่ายค่านายหน้ากับเรา ตกลงตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

● ผู้ฝากเราขายที่ดินต้องทำสัญญากับเรา ว่าภายในกำหนดเท่านั้นเท่านี้ ผู้ขายไม่ขายให้ผู้อื่น ให้ เราเป็นตัวแทน ( นายหน้า ) ขายให้ หากผู้ฝากขายขายให้ผู้อื่น( ไม่ว่าผู้ใด ) ภายในกำหนด เวลาที่ตกลงกัน ผู้ฝากขายจะต้องจ่ายค่านายหน้าให้เรา และขายเกินกว่าราคาที่ฝากเราขาย เงินขายได้เกินเท่าไรต้องตกเป็นของเราตามสัญญา

● ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีอากรต่างๆ และภาษีธุรกิจเฉพาะ( ถ้ามี ) หรือ แล้วแต่ตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ออก หากไม่ได้ตกลงกันไว้ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกทั้งหมด

● ผู้ขายที่ดินจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยทางเราจะเป็นผู้ทำสัญญาให้