• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

การขอวีซ่า


การขอวีซ่า


คนต่างด้าวผู้ซึ่งมีสิทธิจะยื่นคำขอฯ ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน มีดังนี้.-

คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ และบิดามารดา คู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับสิทธิ พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะ

คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน

คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

คนต่างด้าวตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ : คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ต้องปฏิบัติในนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าหรือทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

ตท.1

การขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON – IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่

มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารสำคัญสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

แบบรับคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)

หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)

สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง

สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามี่กำหนดไว้)

สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีที่กฎหมายกำหดให้ต้องไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติ ข้อ 3 ในข้างต้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)

หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

สถานประกอบการเอกชน

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย

สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01 ที่ระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง

“กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว” ให้แนบสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง หากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มรใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Pubpc และสถานทูตไทยรับรองการมองบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน

กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐเกี่ยวข้องให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ

สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม และสำเนาเอกสารแสดงรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ งบการเงิน (ปีล่าสุด) และ ภพ. 30

โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน

สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง/มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา

ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี)/ สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และเอกสารแสดงประสบการณ์เป็นครู (ถ้ามี)

หน่วยงานราชการ

หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อ ตำแหน่งและระยะเวลา

กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

มูลนิธิ หรือสมาคม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ, สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

หนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ

ตท.3

ใช้ในกรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

แบบรับคำขอ ตท.3 พร้อมใบแนบ

หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด) และหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)

สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างด้าว)

แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ

หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

สถานประกอบการเอกชน

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย

สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 01 ที่ระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ

สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง ถ้านายจ้างเป็นคนต่างด้าว หากแต่นายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน

กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการแรงงานม หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยาม ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่วยอาหาร ฯลฯ

สำเนาหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม และสำเนาเอกสารแสดงรายได้ที่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ งบการเงิน (ปีล่าสุด) หรือ ภพ.30

โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน

สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสัญญาจ้าง,รายละเอียดแสดงจำนวนครูชาวต่างชาติตามแบบที่กำหนด/มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา

ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี)/ สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์เป็นครู (ถ้ามี)

หน่วยงานราชการ

หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อ ตำแหน่งและระยะเวลา

กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

มูลนิธิ หรือสมาคม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ, สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

หนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ-ตำแหน่ง และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หรือให้ผู้รับมอบอำนาจรับราองแทน

ตท.5

(ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน)

* คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วประสงค์จะทำงานต่อ gเอกสารสำคัญประกอบคำขอจัดเรียงตามลำดับ ดังนี้

แบบรับคำขอ ตท.5

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) พร้อมสำเนา

หนังสือรับรองการจ้าง

สำเนาหนังสือเดินทางที่ต่ออายุ VISA แล้ว หรือใบสำคัญที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา

ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่เป็นบุคคลวิกลจริตมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่มีโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะ 3 (ไม่เกิน 6 เดือน)

เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง (คนไทย) หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง (คนต่างด้าว)

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

สถานประกอบการเอกชน

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)/หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทย

สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุดพ) ภ.พ. 30 (3 เดือน) และสำเนาการชำระภาษีเงินได้ของคนต่างด้าว ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 (ปีล่าสุด )

โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน

สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน (ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) พร้อมสัญญาจ้าง/มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา

ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน, ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่, ใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ, ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี)/ สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานราชการ

หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษา (กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งและระยะเวลาการจ้างงาน

กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

มูลนิธิ หรือสมาคม

หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ, สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ

* สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียนเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น ยื่นเอกสารครบถ้วน ทราบผลภายใน 3 วันทำการ www.doe.go.th โทร 0 2245 2745, 0 2245 2306

รายการเอกสารประกอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ (ปีแรก/ปีถัดไป)

แบบคำขอ ตม.7 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 ซม. X 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

แบบคำขอ ตม.8 พร้อมรูปถ่ายขนาด 4 ซม. X 6 ซม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาของผู้ยื่นคำขอ

ใบอนุญาตทำงาน พร้อมสำเนาของผู้ยื่นคำขอ

บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทุกคนในบริษัท

แผนภูมิแสดงตำแหน่งของคนต่างด้าวทุกคนในบริษัท

หนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว ประกาศรับสมัครคนไทย และหนังสือชี้แจงต่างๆ

หนังสือรับราองคนต่างด้าวเข้าทำงาน ตามแบบคำขอของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม. 1)

สำเนานำส่งงบบัญชีการเงิน (สบช. 3) พร้อมแสดงฉบับจริง

สำเนางบการเงินปีล่าสุด พร้อมแสดงฉบับจริง

สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ปีล่าสุด พร้อมแสดงฉบับจริง

สำเนาใบเสร็จและแบบยื่นรายการภาษีหักเงินได้ ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) เดือนล่าสุด พร้อมแสดงฉบับจริงที่ปรากฏรายชื่อคนต่างด้าวทุกคน และปรากฏรายชื่อคนไทยในอัตราส่วนคนไทย 4 คน ต่อคนต่างด้าว 1 คน

สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ปีล่าสุด พร้อมแสดงฉบับจริง

สำเนาใบเสร็จและแบบรายงานการแสดงการส่งเงินสมทบยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-10) เดือนล่าสุด พร้อมแสดงฉบับจริง

สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายงานการภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ (ภ.พ. 30) เดือนล่าสุด พร้อมแสดงฉบับจริง

สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายงานการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40) เดือนล่าสุด พร้อมแสดงฉบับจริง

หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลให้พาต่างด้าวมาดำเนินการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร หรือให้ดำเนินการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท พร้อมติดอากรแสดมป์

กรณีครอบครัวติดตาม สำเนาเอกสารแสดงความเป็นครอบครัว เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หรือหนังสือรับรองใดๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมแสดงฉบับจริงที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ

แผนที่แสดงสถานที่ตั้งนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอ

ภาพถ่ายแสดงสถานที่ภายในและภายนอกของนิติบุคคลที่ผู้ยื่นคำขอทางงานอยู่

เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สตม. กำหนด

หนังสือการรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ สตม. 2)

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกแผ่นต้องประทับตราบริษัทและลงนามรับรองเอกสาร โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามที่หนังสือรับรองการจดทะเบียนกำหนด