• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

ขอพิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวเป็นคนไทย


การพิสูจน์สัญชาติ


มีเงื่อนไขดังนี้

● บุตรของต่างด้าวที่เกิดในต่างประเทศ มีสัญชาติเป็นชาวต่างชาติ

● บิดาหรือมารดาคนหนึ่งคนใดต้องมีสัญชาติไทยขั้นตอนของการขอพิสูจน์สัญชาติบุตรซึ่งเป็นคน ต่างด้าวเป็นคนไทย

● ขอพิสูจน์สัญชาติที่กองตรวจคนเข้าเมือง

● ยื่นคำร้องที่ทำการอำเภอและจังหวัดที่บิดาหรือมารดาสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียน บ้าน

● กระทรวงมหาดไทยอนุญาตแล้วและจะกลับมาอำเภอและจังหวัดที่ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ของบิดาหรือมารดาที่เป็นคนไทย เพื่อเข้าชื่อบุตรต่างด้าวในทะเบียนบ้าน