• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


บริษัท ห้างร้าน มีมูลค่าฐานภาษีเกิน 1,200,000 บาทต่อปีขึ้นไป ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต้องภาษีขายหักภาษีซื้อในอัตราร้อยละ 7 มูลค่าฐานภาษี หมายถึง รายได้จากการขายสินค้าหรือใช้บริการ) ผู้ประกอบการมีรายรับถึงเกณฑ์ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน หรือผู้ประกอบการรายใดมีรายรับยังไม่ถึงเกณฑ์ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ผู้ประกอบการต้องขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีรายรับถึงเกณฑ์ )

หลักฐานและเอกสารประกอบการจดทะเบียน

              1. ยื่นแบบ ภ.พ.01 หรือ ภ.ธ.01 จำนวน 5 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
              2. สำเนาประจำตัวผู้เสียภาษี
              3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ) พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและรายละเอียดวัตถุประสงค์
              4. ใบทะเบียนพาณิชย์ ( กรณีบุคคลธรรมดา )
              5. สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ
              6. สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของอาคาร พร้อมทะเบียนบ้านสถานประกอบการและหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผู้ให้เช่าหรือให้ความยินยอม
              7. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
              8. แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ฉบับ
              9. ภาพถ่ายสถานประกอบการซึ่งติดป้ายชื่อแล้ว ( ต้องมองเห็นเลขที่ตั้งสถานประกอบการด้วย )
              10. จดทะเบียนล่าช้า ต้องมีหนังสือชี้แจง งบดุล งบกำไรขาดทุน

รายรับถึงเกณฑ์

              1. มีมูลค่าฐานภาษีเกิน 1,2000,000 บาทต่อปีขึ้นไป ต้องภาษีขายหักภาษีซื้อในอัตราร้อยละ 7 ( ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 237 พ.ศ.2534 ) ( มูลค่าฐานภาษี หมายถึง รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ )

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

              1. ผู้ประกอบการมีรายรับถึงเกณฑ์ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน ตาม ม.85/1
              2. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรต้องมีตัวแทนรับผิดชอบในการจด ทะเบียน ( ตาม ม.85/2 )

การแจ้งเปลี่ยนแปลง ( ผู้ประกอบการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง )

หลักฐานประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลง

              1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
              2. สำเนาทะเบียน ( ภ.พ.20,21หรือ ภ.ธ.20 )
              3. สำเนา ภ.พ.01 หรือ ภ.ธ.01 แบบจดทะเบียนเดิม และภ.พ.09 , ภ.ธ.09 ( ถ้ามี )
              4. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ) กรณีเป็นนิติบุคคล
              5. สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
              6. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล ( กรณีขอเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล )
              7. หนังสือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ พร้อมทะเบียนบ้านของอาคารแห่งใหม่ และ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอม
              8. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ )
              9. แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ฉบับ

การแจ้งขอเพิ่ม,ลดสาขา ( ผู้ประกอบการต้องแจ้งก่อนวันเปิดไม่น้อยกว่า 15 วัน )

หลักฐานประกอบการขอเพิ่มสาขา

              1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
              2. สำเนา ภ.พ.01,ภ.ธ.01 ( ภ.พ.09,ภ.ธ.09 ) และใบทะเบียน ภ.พ.20,21 หรือ ภ.ธ.20 ของสำนักงานใหญ่
              3. สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
              4. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ฤ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน )
              5. สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของสาขาที่เพิ่ม หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารของผู้ให้เช่าหรือให้ความยินยอม
              6. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) , พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
              7. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

กรณีขอลดสาขา ( ต้องแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันลดสาขา )

ต้องมีหลักฐานเพิ่ม

              1. นำใบทะเบียน (ภ.พ.20,21 หรือ ภ.ธ.20 ) ของสาขาที่ลด มาคืน
              2. สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการ ( ภ.พ.30,31 หรือ ภ.ธ.40 ) 2 ปีสุดท้ายจนถึงวันลดสาขา

การแจ้งย้ายเข้า - ออก ( ผู้ประกอบการต้องแจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน )

หลักฐานประกอบการแจ้งย้าย

              1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
              2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ภ.พ.20,ภ.พ.21 หรือ ภ.ธ.20 ) ฉบับจริงคืนพร้อมเอกสารย้ายเข้า
              3. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
              4. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ) ย้ายเข้าต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับ
              5. สำเนาแบบ ภ.พ.01 , ภ.ธ.01 และ ภ.พ.09 , ภ.ธ.09
              6. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของอาคารแห่งใหม่ และ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอม
              7. ถ้าแจ้งย้ายต่าง สพท. หรือต่างจังหวัดจะต้องนำใบเสร็จการชำระภาษี ( ภ.พ.30,31 หรือ ภ.ธ.40 ) พร้อมสำเนาแบบย้อน 2 ปี จนถึงปัจจุบันมาแสดง
              8. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
              9. แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ฉบับ
              10. ภาพถ่ายสถานประกอบการซึ่งติดป้ายชื่อแล้ว กรณีย้ายเข้า

หมายเหตุ ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย, สำเนาต้องเซ็นรับรองประทับตราบริษัททุกฉบับ


การแจ้งเลิก


ภาษีมูลค่า, ภาษีธุรกิจเฉพาะ(ผู้ประกอบการต้องแจ้งเลิกภายใน 15 วัน นับแต่วันเลิก)

หลักฐานประกอบการแจ้งเลิก

              1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
              2. ใบทะเบียน ( ภ.พ.20,21 หรือ ภ.ธ.20 ) ฉบับจริงมาคืน
              3. สำเนา ภ.พ.01, ภ.ธ.01, ภ.ธ.09 ( ถ้ามี )
              4. สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการ ( ภ.พ.30,31 หรือ ภ.ธ.40 )
              5. สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการ ( ภงด.94, 90 หรือ ภงด.50,51)
              6. รายงานมูลค่าฐานภาษี, บัญชีคุมสินค้า, บัญชีคุมวัตถุดิบ, รายงานสินค้าคงเหลือ ณ วันเลิก
              7. รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ, ใบกำกับภาษีขาย
              8. หนังสือรับรองการเลิกนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ( ต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ก่อน )
              9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
              10. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีบุคคลธรรมดา )
              11. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) พร้อมสำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ
              ( เอกสารข้อ 4,5,6 และ 7 ใช้เอกสารย้อน 2 ปีสุดท้าย จนถึงวันแจ้งเลิก )