• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน (ธุรกิจ)


บริษัทจำกัด การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ


บริษัทจำกัด
          คือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้น
ที่ตนถือ


โครงสร้างของ "บริษัทจำกัด"
          1. ต้องมีผู้ร่วมลงทุน อย่างน้อย 3 คน
          2. แบ่งทุนออกเป็นหุ้น และมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
          3. มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท
          4. ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด (เฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ)
          5. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


การดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัด ในการจัดตั้งบริษัทจำกัดนั้น จะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

          1. ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิขึ้น แล้วไปจดทะเบียน
          2. เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผู้ เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ
          3. ดำเนินการประชุมตั้งบริษัท โดยต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้จองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม
          4. เมื่อได้ประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป
          5. กรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น (ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นกี่หุ้นก็ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท)
          6. เมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้ว กรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน ภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท
          7. ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้

ประเภทของการจดทะเบียน

          1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
          2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
          3. จัดตั้งบริษัทจำกัด
          4. จัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
          5. แก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ
          6. เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
          7. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราสำคัญ
          8. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
          9. แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัทจำกัด
          9.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
          9.2 ย้ายข้ามจังหวัด
          10. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด
          11. ลดทุนบริษัท
          11.1 มติพิเศษให้ลดทุน
          11.2 ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ทุน)
          12. แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
          13. ควบบริษัทจำกัด
          13.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
          13.2 ควบบริษัท
          14. เลิกบริษัทจำกัด
          15. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
          16. เสร็จการชำระบัญชี


หมายเหตุ : การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว