• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับว่าความคดีเยาวชนและครอบครัว


ศาลเยาวชนและครอบครัว


● คดีร้องขอเป็นผู้อนุบาล ผู้ไร้ความสามารถ

● คดีร้องขอเป็นผู้พิทักษ์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ

● คดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญา จะต้องฟ้องคดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัว

● คดีแพ่งที่ผู้ปกครองหรือบิดามารดา จะร้องขอทำนิติกรรมแทนเด็ก ต้องร้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัว

● คดีฟ้องหย่า จะต้องฟ้องต่อศาลคดีเยาวชนและครอบครัว