• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับติดต่อหน่วยงานทางราชการ


ติดต่อหน่วยงานราชการ


● เราจะเป็นผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบหมายไปติดต่อหน่วยงานราชการ

● เรื่องที่ติดต่อประสานงาน เจ้าของเรื่องต้องกระทำด้วยตนเอง เราจะพาไปติดต่อและแนะนำให้

● ท่านมีงานเรื่องใดติดต่อหรือต้องไปทำที่หน่วยงานราชการ เราจะเป็นผู้ประสานงานหรือทำแทน ท่านเท่าที่จะทำได้ เช่น มีงานเกี่ยวกับทางสรรพากร เรารับเป็นผู้ประสานงานให้