• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับขอใบอนุญาติอาหารและยา


การขอรับใบอนุญาติอาหารและยา


การควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับ ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 6 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย (ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางการสาธารณสุข) วัตถุเสพติด (วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาทและยาเสพติดให้โทษ) ให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้และการบริโภค ซึ่งขอบข่ายการทำงานจะประกอบด้วย การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing Control) และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด (Post-marketing Control) ตลอดจนการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน การผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

ผลิตภัณฑ์ยา

ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย