• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับว่าความคดีอาญา


การดำเนินคดีนิติบุคคล(มาตรา 7)

การสอบสวนนิติบุคคลเป็นผู้ต้องหา ต้องออกหมายเรียกผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลมายังพนักงานสอบสวน(มาตรา 7) คำว่า ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น หมายถึงผู้ที่มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย ถ้าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนกรรมการที่ไม่มีอำนาจของจำเลย ถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบ ทำให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง(ดูฎีกาที่ 4205 / 2541)

คำพิพากษาฎีกาที่ 4205/2541 คำว่า ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคล ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 7 วรรคหนึ่ง หมายถึงผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคลนั้นตามกฎหมาย เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัท

พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน ก. กรรมการคนหนึ่งของบริษัทจำเลย ในฐานะตัวแทนบริษัทจำเลยโดยมิได้สอบสวน อ. กรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจกรทำการแทนบริษัทจำเลย และตามบันทึกคำให้การของ ก. มีข้อความว่า ก. ไม่ขอให้การชั้นสอบสวนจะไปให้การในชั้นศาล และยังให้การว่า ก. เป็นกรรมการบริษัทจำเลย แต่ ก. ไม่มีอำนาจลงชื่อในการทำนิติกรรมของบริษัทจำเลย ทั้งไม่ปรากฏว่าบริษัทจำเลยมอบอำนาจให้ ก. กระทำการแทนบริษัทจำเลยได้ ดังนี้ พนักงานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวน ก.ในฐานะตัวแทนบริษัทจำเลยเกี่ยวกับคดีอาญาคดีนี้ กรณีย่อมถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนบริษัทจำเลยโดยชอบแล้ว พนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้องบริษัทจำเลยเป็นคดีนี้ตาม ป. วิ. อ. มาตรา 120