• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด


การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด


● แก้ไขเพิ่มเติมชื่อของห้างหุ้นส่วนต้องจองชื่อห้างฯใหม่

● แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่ และหรือสำนักงานสาขา

● แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ

● แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด

● แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด

● แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด

● แก้ไขเพิ่มเติมควบห้างหุ้นส่วนจำกัด

● จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด