• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท(จำกัด)


การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด


● แก้ไขเพิ่มเติมชื่อของบริษัทจำกัดต้องจองชื่อใหม่

● แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหญ่และเครือสำนักงานสาขา

● แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการบริษัทจำกัด

● แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทจำกัด

● แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด

● แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนของบริษัทจำกัด

● แก้ไขเพิ่มเติมควบบริษัทจำกัด

● จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีของบริษัทจำกัด