• ใบอนุญาตทำงาน
 • Thanakrit Law Office
 • รับว่าความ
 • Legal Service
 • จดทะเบียนบริษัท
 • Company Registration
 • เครื่องหมายการค้า
 • Thai Visa
 • Patent Trademark
 • สิทธิบัตร
 • Work Permit
 • ลิขสิทธิ์
 • Patent
 • ขอวีซ่า
 • Copyright
Which KITTILAW.COM do you want to visit?

Registering patent and trademark copyright service


Intellectual Property


1. What is intellectual property?

InteIIectuaI property means work result of creative idea of human being. intellectual property is a kind of property rather than movable properties. which are properties that can be moved, such as clock ,automobile table, and so on. and immovable properties are the properties that can not be moved, for example. house and land etc.

2. Categories of Intellectual properties

Generally, most of the Thai people are used to the word "copyright" which is used to call all categories of intellectual properties. In fact lntellectual properties are divided into 2 categories, namely : lndustrial Property and copyright.

lndustrial Property is neither movable property not immovable one , and which is used in manufacturing goods or industrial products. In fact, this industrial property is creative idea of human being relating to industrial goods. Creative idea is the idea to discover and invent things, Designing of pattern of industrial product, which may be a process, or improved manufacturing technique or new discovery, or relating to products or component and beautiful shape of the product. Besides, it also includes Trademark or Brand, Name and trade domicile, origin of the goods, and prevention of unfair trade competition, industrial property therefore could be divided as follows:

Patent

trademark

Layout-Designs of lntegrated Circuit

Trade Secret

Trade Name

Geographical indication 

3. The meaning of intellectual property of each category

Copyright means literary work or creation, arts. music, movies, or any other work in science division, license which also includes :

Neighboring Right, Which is displaying copyright, such as actors, sound recorder, and television station for recording or televising sound or pictures.

Computer Program or Computer Software is commanding set used with computer to command the computer to function

Database is the data gathered for use in various sides:

Patent means important document issued by the State for protection of the invention, product design, or utility model which have characteristics as set up by laws.

Invention is creative idea concerning characteristics, component, structure or mechanism of products including production procedure, maintenance of improvement of product quality.

Designing of product is creative is idea relating beautifying product appearance, and making it differently.

Utility model or which is also called Petty Pattern has characteristics similar to invention, but is creative idea on the level of technological development, not so high or only a little of discovery and invention.

Layout-Designs of Integrated Circuit means layout or pattern made up to display the layout and connection of electrical circuit, such as conductive, or resistant, etc.

Trade Mark means mark, or symbol or brand used with the goods, or service, such as:

Trade Mark is the mark relating to goods to show that the goods that use such Trade Mark is different from goods that use other trade marks, e.g. Coke, Pepsi, Breeze, Fab, etc.

Service Mark is the mark or sign relating to services given, to show that service that uses such mark is differently from service that uses service mark of others, such as airline mark, bank, hotel, etc.

Certification Mark is the mark the owner certifies as mark or relating to goods or service of others, in order to certify quality of such goods or service, such as Shell Chuan Chim, Mae Choy Nangram, etc.

Collective Mark is the trade mark or service mark used by the company or government enterprise of the same group, or by member of association, group of people, or any other organization of State or individual, such as Elephant brand of the Siam Cement Public Company Ltd.

Trade Secret means trade data that is not known in general public, and has commercial value due to secret of the data and there is reasonable procedure to maintain secret of such data.

Trade Name means Name used in business operation, such as Kodak, Fuji, etc.

Geographical Indication means symbol name or any other thing used to call or substitute geographical resource which indicates quality of goods having origins in such resources to be of good quality or being well known, certain characteristics of such geographical resource, such as Aranyig knifes, Bangmod oranges, Thai silk fabrics, Champaign, Cognac, etc.

Presently, Thailand has 3 laws in protection of intellectual properties, namely : 

1. Patent Act, B.E. 2522, amended by Patent Act (No. 2) B.E. 2535 and Patent Act (No. 3) B.E. 2542 

2. Trade Mark Act, B.E. 2534 and 

3. Copyright Act, B.E. 2537 

Moreover, Thailand also has obligation under International Trade Negotiation to issue laws to protect intellectual properties of all categories in the future.

 

Summary of Patent

This chapter shall summarize on legal qualities related to types of application for patent of both types, procedures to preparation application, as well as articles to be known by the applicants. There will be some parts similar to other chapters, but for the convenience to understand, all matters are included in this chapter.

Legal qualities:

Person of right for the patents:

In case the person of right for the patent pursuant to Act of Patent B.E. 2522, revised by Act of Patent B.E. 2522 (Volume 2) B.E. 2535 prescribed as follows:

1. Inventors or product designers or the heirs of aforesaid people.

2. Employers, masters, government agencies, government organization or state enterprise.

3. Assignee for right to receive patent from other persons shall make written letter signed by assignor and assignee.

The person of right to receive patent above-mentioned shall be Thai nationality or nationality of the country with consent for Thai nationality to receive patent in that country whether or not the applicant for patent shall be ordinary person or juristic person. In case of juristic person, the country which is the location of its office shall be the nationality of the applicant. (Nationality of the country with consent for Thai nationality to receive the patent-appeared in attachment 1)

However, in practice it will deem that any country specified for the person with right to apply for patent in the same way with Thai laws shall be allowed for that person with his nationality to apply for the patent as well.

In case of many people invented or design for the products together, application for patent shall be made jointly except some co- inventor or co-designer do not want to apply for the patent or cannot contact or has no right and that the co-inventor or the co-designer who did not join for application for the patent shall join for receiving the patent consequently but it shall be fore issuing the patent.

Even submitting for patent for the first time by some co-inventors as mentioned shall be waived, then it shall not result to the right of co-inventors who did not ask for patent for the first time.

Languages used in Application for Patent

Applicant for patent shall submit the application for patent with its details of invention, items of right, and summary of invention, in case of application for patent of invention with description of design model (if any), pictures of product design and items of right. In case of the application for patent of product design made by Thai Language on the day submitting for that patent.

But in case of the application submitting overseas already, the applicant may submit details of invention, items of right and summary of invention, in case the application for patent of invention, or submit description of product design and items of right in case of the application of product design was in foreign language on the day submitting for patent, but the document shall be made in Thai within 90 days from the day submitting for patent.

If submitting document as mentioned above cannot do within 90 days, it shall deem that the applicant has submitted for patent on the day submitting document made by Thai language as mentioned.

Application for Patent

Application for Patent of Invention contains:

1. Typing Form and related document

2. Details of invention

3. Item of right

4. Summary of invention

5. Drawing picture (if any)

Application for Patent of Product Design contains:

1. Typing Form and related document

2. Details of invention

3. Picture showing product design

4. Description of Product (if any)

From the above items, it can be seen t6hat whatsoever the kind of patent, it shall contain Application for Patent and related document that will be mentioned as follows:

Typing Form and related document

Typing Form and related document, according to the Announcement of Intellectual property, Issue 1 (B.E. 2535) has defined to use the Sor Por/Sor Phor /001-Kor (Related Document 2). The applicant to receive patent can get this typing form with notification without any expenses at Intellectual Property Department, this typing aims to show the data and purposes of applicant for invention and products design such as asking to count the date of application for the first time overseas to be the date of submitting in Thailand, submitting document in foreign language first, showing details of microbe deposition (in case of new invention) (Por. Chor. B.E.2535 Article 2).

Signing of applicant in typing form of patent, in case the inventor or designer is the same applicant, the inventor or designer shall sign his or her name in Article 14 of the form, if apply by Juristic Person, an authorized person shall sign the name as applicant with seal, but in case of empower to a representative, then the representative shall sign the name (rule Chor.13 B.E. 2535, Article 2 Paragraph 2 and 3).

In case the applicant is a Thai juristic person, the Certificate issued previously not exceeding 6 months shall be submitted as well.

Assignment Letter, this letter shall attach with the Typing Form in case the inventor or designer has assigned patent to other person, the signature of assignor and assignee shall consist with no need of notary public signature, etc. However, in case the assignor and assignee are not residents in Thailand, the assignment done oversea, the applicant shall submit 1 set of original of assignment letter per a case of patent application, the copy is not accepted (Section 10 Paragraph 3 Por.Chor 1 (Year 2535, Article 4)

Certificate of Right regarding Right of Patent is the form of Sor Por/Sor.Phor/001-Kor(Por) (In Thai) or Form PI/PD/001-1 (in English) (Related Document 3) will be used in case the inventor or designer is the applicant by himself without assignment to anyone at all. (Por.Chor. 1 B.E. 2535) Article 3).

Other Certificate of Right for Patent such as Employee Contract (in case of hiring) etc, the original is needed (Por.Chor. 1 B.E. 2535 Article 4).

Power of Attorney is the letter to empower to execute any action of the applicant to Patent Representative who is registered to the Director-General of Intellectual Property Department to proceed for the applicant. The applicant who is not residing in Thailand shall have certificate of signature from authorized of Thai Consulate or Thai Consul or Chief of Office of Ministry of Commerce in that country or the official who duly authorized to act on and for or the Personal Certification certified by the law of that country with signature certification. If empower done in Thailand, the photocopy of temporary domicile certificate or other related evidence showing that while empowering, the proxy has come into Thailand actually, the duty stamps of 30 baht shall be attached per 1 proxy (Rule Chor 13 B.E. 2535 Article 12, 22).

In case patent applicant has domicile in Thailand, the empower can be done to Patent Representative who is registered to the Director-General of Intellectual Property Department only. (See request to register to be a representative for patent in Document 4) (Rule Chor 13 B.E. 2535 Article 14, 22 and Por.Chor. 4, B.E. 2535).

In the same applicant has submitted to receive patent at the same time more than one request, the original Power of Attorney shall submit to the official, the photocopy can be submitted for each request.

The patent applicant shall submit the Power of Attorney or the document made in foreign language with authentication translation corresponding to the Power of Attorney or the certificate with the patent request (Rule Chor 13 B.E. 2535 Article 15).

In case the applicant cannot submit the above-mentioned documents (Letter to Transfer Certification of Right) on the day of application with the request, the release time may be done by 90 days and may be extended further 30 days, but before due date the application shall be submitted with 90 days no less than 10 days (Por.Chor. 1 (b.E. 2535) Article 4).

Asking to count the first day of submitting oversea to be the date submitting to receive patent in Thailand:

In case the applicant has submitted for patent of invention outside the kingdom and has submitted for patent for the same invention in Thailand within 12 months, or for the design within 6 months from the date of submitting for the patent oversea for the time, the applicant shall has his right quasi the application has been submitted on the date of submitting oversea for the first time, if the country of applicant has its nationality to give right as same as for Thai nationality. (Section 19 Bi, Section 60)

The applicant shall present his purposes of right according to Article 53 by showing the mark in the require channel of Article 6 in the Typing Form of Sor Por/Sor Phor/001/Kor (Related Document 2) with the details of application for patent submitted oversea for the first time, that is the day submitted the request, number of request, the country submitted, symbol to identify international invention and the status of request. Normally the request shall come with the request of patent or the application should ask before advertising date but not exceeding sixteen months from the day submitting for the request oversea for the first time (rule Chor 13 (B.E. 2535) Article 10, Article 21).

(In case of application for patent of product design, it shall be asked with patent or ask for this right before advertising date in Thailand, with no limitation for sixteen months like invention), the document shall be submitted additionally for consideration as follows:

1. Copy of details as per request for patent submitted oversea for the first time; that is details of invention, items of right, summary of invention, drawing (if any) or description of product design (in any), items of right and pictures of product depending on each case with certified correction by the Office of Patent of the country submitted for the first time; and

2. Certificate of the day applied for patent oversea for the first time issued by the Office of Office of Patent of the country submitted for the first time.

Submitting document as in Article 58 shall be submitted with the application or before the advertising day oversea for the first time, if the said document could not submit with in the time specified, the said right shall not receive (Por. Chor. 1 (B.E. 2535) Article 7).

In case the document in Article 58 made of foreign language, the applicant shall translate into Thai as well.

There are some remarks regarding right to count then date of submitting as follows:

1. The applicant who wishes to ask for this right shall be of a nationality of right of that country as same as the Thai nationality, the Minister shall announce lists of country in Government Gazette when communicating between Thailand and that country done already, in case the applicant is a juristic person, the nationality of that country shall be the applicant’s nationality.

2. If there is more than one applicant, the total of request shall consist of the applicant’s nationality with right as same as Thai nationality at least 1 person.

3. Asking for counting the date submitting oversea for the first time to be the date submitting in Thailand shall be as same as priority right oversea; that is the date submitting oversea for the first time is as same as the date applying in Thailand only the case of new consideration (that is the document showing invention, or design appeared during the date submitting the request oversea for the first and the date submitting in Thailand shall not consider as the work appeared for patent application submitting in Thailand)

Certificate of Microbe Deposition is the certificate of microbe deposition issued by the institute of microbe deposition for invention regarding new microbe and cannot explain to expert in the regular level to understand its details or to be rare microbe, the applicant shall specify the details of microbe deposition as in article 7 in the Form of Sor Por/Sor Phor/001-Kor, then the certificate from deposition institute shall be come with this patent application. Details or nature of microbe shall be described in this certificate as well additionally from the Form, but the applicant may ask for release to submit this certificate for 90 days (the sample of microbe deposition-supplementary 5) Rule: Chor.13, article 3, paragraph 3).

Deposition Institute shall be considered by the Director-General (Por.Chor 3, B.E. 2535))

Invention

As mentioned in Article 43, application for invention patent, except the Form of Patent Request and Supplement Document for application Rule Chor. 13 (B.E> 2535) Article 2, the following document shall be required:

1. Details on Invention

2. Item of Right

3. Summary of Invention

4. Pictures (if any)

Form of Statement of Applicant’s Right Apply For a Patent (English Version)


 

Form PI/PD/001-A (Add)

Statement of Applicant’s Right Apply For a Patent

Place……………………..

Date………………………

To: The Director-General, Department of Intellectual Property

I (We) …………………….............................................................................

(Name)

of …………………….............................................................................and

(Address)

……………………........................................................................................

(Name)

of …………………….............................................................................and

(Address)

…………………….......................................................................................

(Name)

of …………………….............................................................................and

(Address)

do hereby state and confirm my (our) rights in the invention/design entitle:

…………………….......................................................................................

for which I (we) apply for a patent as follows:

1.      1.      That I (we) am (are) the true inventor (s)/creator (s) of the invention/design.

2.      2.      That no other person or body has any rights to the invention/design.

3.      3.      That the right to the invention/design has not been assigned to any other person.

4.      4.      That all the statements contained above and the facts contained in the application are to the best of my knowledge true and accurate.

Signature (s)………………………………………….

(………………………………………….)

Signature (s)………………………………………….

(………………………………………….)

Signature (s)………………………………………….

(………………………………………….)

Notes: 1. This from must be used in cases where the applicant is the inventor/creator.

2. This statement must be filed together with the application.

   
       
 

เอกสารประกอบ 3

แบบ สป/สผ/001-ก ()

(ตราครุฑ)

คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร

เขียนที่............................

วันที่............................

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้าพเจ้า......................................................................................................

ที่อยู่.................................................................................................….และ

ข้าพเจ้า......................................................................................................

ที่อยู่.................................................................................................….

ขอรับรองและยืนยันเกี่ยวกับสิทธิของข้าพเจ้าในการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ (ระบุการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์).....................................

ซึ่งข้าพเจ้าขอรับสิทธิบัตรดังนี้

1. ข้าพเจ้าเป็นผู้ประดิษฐ์/ออกแบบสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรดังกล่าว

2. ไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร

3. ข้าพเจ้ายังไม่ได้โอนสิทธิในการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรให้แก่บุคคลอื่นใด

4. รายละเอียดต่างๆที่ข้าพเจ้าระบุถึงในคำขอรับรองนี้ ตลอดจนข้อเท็จจริงทั้งปวงที่ระบุในคำขอรับสิทธิบัตรถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)............................................

(...........................................)

(ลงชื่อ)............................................

(...........................................)

หมายเหตุ 1. ให้ยื่นคำรับรองนี้ในกรณีที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรเป็นผู้ประดิษฐ์/หรือผู้ออกแบบเอง

2. ให้ยื่นคำรับรองนี้พร้อมกับคำรับรองสิทธิบัตร

   
       
 

PATENT OF INVENTION OR DESIGN-THAILAND

O.Z. 1692/55

DEED OF ASSIGNMENT

Date: 20th, December 1983

Title of Invention/Design

Blanching of Mushrooms

Assignor(S) :

-  Bengt Lennart BENGTSSON, of ASTERGANTAN 17, 267 00 bjuv, Sweden

-  Peter PALMLIN, of Jurirgatan 26A, 252 53 Halsingborg, Sweden

-  Jan  EKHOLM, of Paseo Isabel la Catolica 21, Valladolid, Spain

Assignee(S)

Frisco-Findus AG, Rorschach, Switzerland

            The Assignor(s) declare that I/we are the inventor(s) of the above-mentioned invention/design and for due consideration hereby assign the right to apply for and obtain patents thereof in Thailand to the Assignee(s) and the Assignee(s) hereby accept such assignment.

            In witness whereof, the Assignor(s) and Assignee(s) have signed their names below, effective on the date above.

ASSIGNOR(S): 

Bengt Lennart BENGTSSON             Peter PALMLIN                       Jan EKHOLM

Notarial Attestation:    I, the undersigned, notary public in and for the city of Helsingborg, Sweden, legalize the above signatures of Mr. Bengt L. Bengtsson and Mr. Palmlin

ASSIGNEE(S) : FRISCO-FINDUS AG          Goran Norrman           Arvode 60 kr.

Notarial attestation:

   
       
 

สิทธิบัตร/การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

โอ.แซด. 1692/55

หนังสือสัญญาโอน

วันที่ 22 ธันวาคม 1983

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์

การทำเห็ดให้ขาว

ผู้โอน

เบงต์ เลนนาร์ท เบงท์สัน อยู่ที่แอสเตอร์กาตาน 17,267 00 บีจูฟประเทศสวีเดน

ปีเตอร์ พาล์มลิน อยู่ที่คูเรอร์กาตาน 26 เอ 252 53 เฮลซิงบอร์กประเทศสวีเดน

แจน เอคเฮล์ม อยู่ที่พาซีโอ อิซาเบล ลา คาโตลิคา 21, แวลลาโดลิดประเทศสเปน

ผู้รับโอน

ฟริสโก-ฟินดัส เอยีอยู่ที่รอร์สชาคประเทศสวีเดน

ผู้โอนขอแสดงว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ประดิษฐ์การประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างบนนี้และด้วยสิ่งตอบแทนอันเหมาะสมโดยหนังสือนี้โอนสิทธิ์ให้ยื่นคำขอรับสิทธิและให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตรสำหรับสิ่งดังกล่าวมาแล้วนั้นในประเทศไทยให้แก่ผู้รับโอน และผู้รับโอนโดยหนังสือนี้ขอรับการโอนดังกล่าวนั้น

เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงชื่อของตนไว้ข้างล่างนี้ ซึ่งมีผลในวันเดือนปีข้างบนนี้

ผู้โอน (ลงชื่อเบงต์ แอลเบงท์สัน  (ลงชื่อปีเตอร์ พาล์มลิน   (ลงชื่อแจน เอคเฮล์ม

                 เบงต์ เลนนาร์ท เบงท์สัน           ปีเตอร์ พาล์มลิน             แจน เอคเฮล์ม

การรับรองของโนตารี   ข้าพเจ้าผู้ลงชื่อข้างใต้นี้โนตารีบับลิคในและสำหรับนครเฮลซิงบอร์กประเทศสวีเดน ขอรับรองลายมือชื่อข้างบนนี้ของ มร.เบงต์ แอลเบงท์สัน และ มรปีเตอร์ พาล์มลิน 

เฮลซิงบอร์กวันที่ 22 ธันวาคม 1983

(ลงชื่อโกราน นอร์รแมน

อาร์โวด 60 โครเนอร์

ผู้รับโอน,      ฟริสโก-ฟินดัส เอยี                                  (ตราโนตารีบับลิค)

                                                    (ลงชื่อเอเลดเซียน

การรับรองของโนตารี

..........................................

รับรองคำแปลถูกต้อง

ผู้แปล(ลงชื่อ) ............................ ผู้รับมอบอำนาจ(ลงชื่อ)...........................                          (............................)                            (............................)

นายโฮเซ่ อันโตนิโอ เมตราโน และนายรุยซ์ เดล อารโบล โนตารีพับลิก แห่งสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองแวลลาโดลิด ผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในเมืองนี้

            ขอรับรองว่า  ลายมือชื่อที่ปรากฎอยู่ข้างต้นนี้เป็นลายมือชื่อของนาย แจน เอคเฮล์ม ซึ่งข้าพเจ้าได้พิสูจน์แล้ว จากเอกสารมหายเลข 49 ออกให้โดยผู้ว่าราชการเมืองแวลลาโดลิด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 1983 และจะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 1984 ขอรับรองว่าเอกสารซึ่งปรากฏอยู่นี้ เป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

             แวลลาโดลิด, ณ วันที่ 30 มกราคม 1984

                 (ลงชื่อ)  เจ.เอ. เมดราโน

                  (ลงชื่อ) รุยส์ เดล อารโบล

นิติกรณ์เลขที่ 14616

ข้าพเจ้าผู้ลงชื่อข้างใต้นี้  เรอเน บุลเยียร์ด โนตารี อยู่ที่เวเว่ย์ (แคนตอน ออฟ โวด์, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) ขอรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อที่ได้ลงไว้ตรงกันข้ามนี้ โดย  นายแอนด์รเซจ  เลดเซียน ผู้ลงชื่อที่มีอำนาจในฐานะเป็นหัวหน้าสำนักสิทธิบัตรของ ฟริสโก-ฟิดัล เอยี.

            เวเว่ย์, วันที่ สิบสาม มีนาคม หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่

 

(ตราโนตารี)                                                (ลงชื่อ)  อาร์. บุลเยียร

..........................................

รับรองคำแปลถูกต้อง 

ผู้แปล(ลงชื่อ) ............................ ผู้รับมอบอำนาจ(ลงชื่อ)...........................                          (............................)                            (............................)

   
       
 

Power of Attorney

O.Z. 1692/55

             We, Frisco-Findus AG., a Swiss body corporate of Rorschach, Switzerland.

hereby nominate and appoint : Mr. Geng-guard Sriratchada,

of: 10/22 Dinsor Road, Phranakorn, Bangkok 10200; THAILAND

to be our true and lawful agent and attorney for us and in our name to apply for and obtain in Thailand a Patent under the title:

Blanching of Mushrooms” 

to accept the assignment of inventions, designs, patents and patent applications and for the aforesaid purposes in our name  to sign and lodge all papers and writings whish he in his aforesaid capacity may deem necessary or desirable; to alter , amend and withdraw such applications and documents; to attend at Government Offices or elsewhere in Thailand:  to defend applications and patents from ejection, opposition or attack; to file notices of opposition and appeals; to pay all fees; and to appoint substitutes under him for the performance of any or all of the aforesaid acts, the same at pleasure to remove; and we hereby confirm and certify whatsoever our said agent or substitutes may lawfully dy by virtue of these presents.

                        Dated this 9th of February 1984.

FRISCO-FINDUS AG.

BY:………………………………………………

A.LEDZION, AUTHORIZED SIGNATORY

NOTARIAL CERTIFICATE No. 14537

            I, hereby certify that the above firm is a juristic person duly organized under the laws of Switzerland and that the signature above is that of Mr. Andriaci LEDZION.

(Name)

 Authorized Signatory

(Position)

who is duly authorized to sign on behalf of the above–mentioned firm.

Vevey, this ninth day of February one thousand nine hundred and eight four. Rene BULLIARD,

 (Seal)                                                                                      Notary Public at Vevey (Switzerland)

   
       
 

(คำแปล)

สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์-ประเทศไทย

หนังสือมอบอำนาจ

โอ.แซด. 1692/55 

            ข้าพเจ้า ฟริสโก-ฟินดัส เอยี, อันเป็นบริษัทจำกัด สวิสส์ อยู่ที่ รอร์สชาค, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

โดยหนังสือฉบับนี้ขอมอบหมายและแต่งตั้งให้ นายเก่งกาจ ศรีรัชดา

แห่ง 10/22 ถ.ดินสอ, พระนคร, กทม.10200

ประเทศไทย   เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าอันแท้จริง และชอบด้วยกฎหมาย เพื่อข้าพเจ้าและในนามของข้าพเจ้าในประเทศไทย  ให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรและให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ 

การทำเห็ดให้ขาว 

ให้รับโอนการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรและคำขอสิทธิบัตรต่างๆ และเพื่อความประสงค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มนนามของข้าพเจ้าให้ลงนามและยื่นบรรดาหนังสือและเอกสารทั้งมวลซึ่งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในฐานะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อาจคิดเห็นว่าเป็นการจำเป็นหรือพึงต้องการให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิกถอนคำขอรับสิทธิบัตรและเอกสารต่างๆ เช่นว่ามานั้น ให้ไปปฏิบัติ ณ สถานที่ทำการรัฐบาล หรือ ณ ที่อื่นที่ใดในประเทศไทย ให้ต่อสู้หรือป้องกันคำขอและสิทธิบัตรให้พ้นจากการปฏิเสธ การคัดค้าน หรือการขัดขวางใดๆ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านและคำอุทธรณ์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหลายทั้งปวง และให้แต่งตั้งตัวแทนช่วงภายใต้อำนาจของตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ  เพื่อกระทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือกระทำการทั้งมวลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น และให้มีอำนาจยกเลิกการแต่งตั้งตัวแทนช่วงได้ตามอำเภอใจเช่นเดียวกัน และโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันและให้สัตยาบันรับรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวแทนดังล่าวของข้าพเจ้า หรือตัวแทนช่วงอาจะได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายอาศัยอำนาจแห่งหนังสือนี้  

ลงวันที่ ณ วันที่นี้ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 1984

ฟริสโก-ฟินดัส เอยี

โดย (ลงชื่อ) เอ. เลดเซียน

เอ. เลดเซียน , ผู้ลงชื่อที่มีอำนาจ

หนังสือรับรองของโนตารี เลขที่  14537

ข้าพเจ้าขอรับรองโดยหนังสือนี้ว่า บริษัทข้างบนนี้เป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และลายมือชื่อข้างต้นนี้เป็นลายเซ็นของ มร. แอนด์เซจ เลดเซียน  

ตำแหน่ง ผู้ลงชื่อที่มีอำนาจ ซึ่งมอบอำนาจโดยถูกต้องในการลงชื่อในนามของบริษัท ดังที่ได้กล่าวนามมาแล้วข้างต้น

เวเซ่ย์ ณ วันนี้ ที่ เก้า เดือนกุมภาพันธ์ หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่

(ตราโนตารี)                                                                          เรอเน  บุลเยียร์ด

                                                        (ลงชื่อ) อาร์ บุลเยียร์ด

                                               โนตารีพับลิก อยู่ที่เวเว่ย์ (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์)

 ..........................................

รับรองคำแปลถูกต้อง

ผู้แปล(ลงชื่อ) ............................ ผู้รับมอบอำนาจ(ลงชื่อ)...........................                          (............................)                            (............................)

   

Summary of Trademark

TRADEMARK

“Trademark” means the pictures, drawing, invented images, seal, name, words, letters, figures, signature or any of these or many things together but excluding product design according to the Law of Patent.

“Trademark” means the mark which is used or will be used as purpose or related to goods in order to show that goods with its marks of that owner’s trademark is different from the goods of other’s trademark.

“Service Mark” means the mark used or will be used as purpose or related to service in order to show that the service with the mark of the owner of service mark is different from the service of other’s service mark.

“Certification Mark” means the mark of the owner’s Certification Owner used or will be used as purpose or related to the product or service of other person in order to certify on origin, component, method of production, quality or other feature of that goods or to certify on state, quality, kind or other feature of that service.

“Collective Mark” means trademark or service mark used or will be used as purpose by the company or enterprise in the same group or by the member of association, cooperative, union, group of people or any organization of the government or private.

“Licensee” means the person who receives license according to this Act from the trademark or service mark’s owners which are registered already, to use that trademark or service mark.

Request to Register Trademark

Section 6 Trademark which is able to register shall be consisted of these natures:

1. is the trademark with specific nature

2. is the trademark without prohibited nature according to this Act, and

3. is not the trademark which is like or similar to other person’s trademark which is registered already

Section 7 The trademark with specific natures; those are trademark with the nature that causes the people or goods consumers know or understand that those goods with the trademarks are different from other goods.

The trademark constitutes of any nature consisting of important matter as follows shall deem to have specific nature.

1. first name and surname of a natural person with meaning not normally understood, name of juristic person or name in trading represented in a special manner.

2. word or statement, not specifying the nature or attribute of that product directly, and not one of geographical names announced by the Minister.

3. Letter, figure or word invented.

4. signature of the applicant for registration or the original owner to the applicant’s enterprise, or signature of any other person who agrees therewith.

5. picture of the applicant for registration or any other person who permits therewith, or in case that the person died, permission is granted by the ascendant, descendant, and spouse thereof (if any).

6. Invented pictures

Name, word, or statement without nature under (1) or (2). After the product with that trademark has been widely sold or advertised in general under the principles announced by the Minister, and proved to be duly complying with the principles, it shall be deemed to be distinctive2.

Section 8 The trademark constitutes any of the following natures shall not be registered:

1. national emblem, official mark, royal rank flag, official flag, or national flag of Thailand.

2. national mark or foreign state flag, mark or flag of an international organization of which Thailand is a member or which is widely known, unless permission is granted by the authority of that foreign state or international organization,

3. name of the king or the royal family members, initial of the king or the royal family member

4. photograph or portrait of the king, the queen, or the heir to the throne,

5. royal seal, official seal, and seal of office,

6. royal decorations,

7. red cross mark, red cross name, or Geneva Cross,

8. the mark which is identical or similar to the medal, document of title, confirmatory letter, certificate, or any other mark, awarded at the product exhibition or contest organized by Thai government, governmental agency or state enterprise of Thailand, foreign government or international organization, unless the applicant for registration has been granted that medal, document of title, confirmatory letter, certificate, or mark, as a prize for that product and which is used as an integral part of that trademark,

9. any mark similar to (1), (2), (3), (4), (5), (6), or (7),

10. any mark contradictory to the public order, or morality or public policy,

11. any mark identical or similar to any famous mark, which may confuse or mislead the public of the proprietorship or origin of the product, whether having been registered or not,

12. any other mark under announcement of the Minister3.

Section 9 Request to register for trademark, the specific products in the same types or different types shall be requested to register, but the items of required products shall be specified for each protection clearly.

* Each application shall not request to register for different kinds.

* Determination on type of goods shall be comply to the Announcement of Minister.

Section 10 The trademark which is acceptable to register, the applicant to be owner or the representative for that trademark shall have office or location in Thailand to be connected by the registrar.

The applicant to request for registration of trademark shall empower to representative to be a proxy holder to register, but the following evidence shall be made.

1. In case of natural person, the photo copy of I.D. Card or other I.D. Card issued by official or Alien Certificate or Passport.

2. In case of juristic person, the current issue of Certificate of Juristic Person with certification from duly authorized person according to the law not exceeding six months from the date of issuing that Certificate; except in case of juristic person established by foreign law with the statement to specify of Certification as Juristic Person overseas already.

3. Submitting the application shall be done by the representative or proxy holder, the photocopy of Power of Attorney or Proxy and I.D. Card of representative or Proxy Holder shall be taken together.

4. In case of appointing representative or empower made in overseas, the letter of appointment or Power of Attorney shall have signature of authorized person from the Thai Consulate or the Chief of Office of Ministry of Commerce at the country residing by the appointee and proxy or the official who is authorized to do for the said official, or the certification of the person certified by the law or notary public to sign.

5. In case of Representative Letter or Power of Attorney as in paragraph one made in Thailand by the representative appointment or proxy holder with residence in Thailand, the photocopy of passport or photocopy of Temporary of Domicile or other evidence to show to the registrar sees that while appointing representative or empower; that person is in Thailand actually.

6. Sending original of application, if the request is of the same person with many applications, the document for application for the first application shall be original, the photocopy ad mentioned above specified that the original is in what application.

7. Sending copy or photocopy for application, the applicant shall certify authentically those documents.

8. Sending documents of application which is in foreign languages, the applicant shall translate into Thai with certification of certified correct translation.

SAMPLE OF POWER OF ATTORNEY

POWER OF ATTORNEY

I, hereby ………………………………………………..Nationality: ……………………………

Occupation:…………………Residing at No.:………………Alley:……………………Road:……………………….............

Sub-district/Sub-area:……………………District/Area:………………………..Province:…...………............

appoint and empower to:………MR.KITTI NAVA-ANURAK……………………….....

Residing at No.: 12/273 Village No. 14, Panjamit 1 Alley, Nawamin Road, Khannayao Sub-district, Khannayao District, Bangkok Metropolis to be my representative with his duly authorization to submit the request to register for Trademark/Service Mark/Certification Mark/ Collective Mark or agreement of permission to use Trademark or Service Mark, to submit notice to the Registrar of Trademark and official, to submit or to withdraw objection, dispute, appeal, request and all kinds of application as well as statement or to send additional evidence as well as has power to transfer and accept transfer, agree to compromise or accept consent, to renew registration, to withdraw request or registration as well as correct, alter and any action necessary and suitable regarding Trademark/ Service Mark/Certification Mark/ Collective Mark or agreement of permission to use Trademark or Service Mark for me and to empower to appoint or to withdraw sub-representative, to notify, to sue and to take lawsuit and any execute regarding Trademark / Service Mark/Certification Mark/ Collective Mark or Agreement of Permission to use Trademark or Service Mark to the official, investigator, prosecutor or the court both in Civil and Criminal Cases.

Any action that the Representative or Sub-representative done for and on behalf myself by virtue of power mentioned above, I accept full responsibility as I have done by myself in all respect, and any action done previously and within the scope of power I have assigned according to this Power of Attorney, I swear to those all actions in all respect.

In witness whereof, I and my proxy holder have signed our signatures and seal before the witnesses significantly.

This Power of Attorney made on the day of:….......Month:......…Year:.......…        

                                                                                  Signature………………………………….The Proxy                                                           (…………………..…………….)

Signature………………………………….The Proxy  Holder                                                       (…………………..…………….)

Signature………………………………….The Proxy                                                           (…………………..…………….)

                                                                                  Signature………………………………….The Witness

             (…………………..…………….)

Signature………………………………….The Witness

             (…………………..…………….)

(Cross out the statement no need and sign the name of Proxy.)

SUBJECT: VERIFICATION SPECIFIC NATURE ACCORDING TO SECTION 7, PARAGRAPH 3

OF TRADEMARK ACT B.E. 2534

-----------------------------------------

By virtue of Section 5 and Section 7, paragraph 3 of Trademark Act B.E. 2534. The Minister of Ministry of Commerce has issued announcement as follows:

Verification the specific nature by distribution, publicize, or advertising good or service used Trademark, Service Mark, Certification Mark and Collective Mark until they are widespread according to Section 7, paragraph 3 of Trademark Act B.E. 2534 the following criteria shall be used:

1. The goods ort service with that mark distributed, publicized, or advertised and make public in the country of distribution, publicize or advertise that goods or service to be known and understood that goods or service are different from other goods or service.

2. Distribution, publicize or advertise that goods or service until the mark is widespread, it is deemed that to be the mark with specific nature only the one used with that goods or service.

3. Verification the fact as in article 1 and 2, the applicant to register just submit evidence regarding distribution, publicize or advertise the goods or service used the mark with the purpose to register such as receipts, delivery slip, sample of goods, advertising slip or other evidence as well as witness (if any) etc.

4. Sending evidence as in article 3, the applicant shall send evidence with request to register for the mark, if cannot do, the applicant shall make a letter to delay attached with the request to register, and the registrar has his power to release not exceeding 30 days, if the applicant to register does not send evidence within due date of release time, the registrar shall consider to proceed to that request further by considering only the evidence delivered already by the applicant already to the registrar. (if any)

Announced on 22 January 1992

(Mr. Ammares Siraon)

Ministry of Commerce

Remarks : For each request to register for trademark or service mark, the fee is @ 500.- Thai Baht or US12.05.- Type of goods or service may be consisting of many goods or service, for each 500.- Thai Baht or US 12.05.- when submitting the request. The fee when accepting for registration for each goods or service is 300.- Thai Baht or US 7.05.-